„Falugondnoki busz beszerzése Csengerújfalu településen”

Magyar Falu Program

 A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1.Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím 1. Magyar Falu Program (ÁHT-T: 376273) jogcímcsoport, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet 2. melléklet 4. sorának F oszlop b) alpontjában rögzített programelemek (ÁHT azonosító: 376273)tárgyával összhangban a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése - 2022 című, MFP-TFB/2022 pályázati felhívásnak megfelelő pályázati kiírásra, Csengerújfalu Község Önkormányzata, mint támogatást igénylő 2022.02.05 13:52:40 időpontban nyújtott be, 3345589269 iratazonosító számon. A Miniszterelnökség és a Magyar Államkincstár a 3345589269 támogatási kérelmet elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette.
TÁMOGATÓI OKIRAT iratazonosító: 3365638312
A projekt címe: „Falugondnoki busz beszerzése Csengerújfalu településen”.
A vissza nem térítendő támogatás összege 14.999.900,- Ft.
A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2022.04.21.
A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2023.02.22.

A projekt során új gépjármű beszerzése (1 db FORD Tourneo Custom Titanium) és üzembe helyezése történt Csengerújfalu település újonnan létrehozandó falugondnoki szolgálata kapcsán. A projekt műszaki-szakmai tartalma és a megvalósítással kapcsolatos elvárások teljes mértékben megfelelnek az MFP-TFB/2022 kódszámú pályázati kiírás központi előírásainak.
Elszámolásra került továbbá a regisztrációs adó, a forgalomba helyezés, az emblémázás, a projektmenedzsment költsége, illetve a kötelező tájékoztatási és nyilvánosság biztosítása.

Jelen fejlesztés hatására (új falugondnoki szolgálathoz gépjármű beszerzése) Csengerújfalu Község hátrányos helyzetéből adódó negatív adottságok mérséklődnek, a helyi alapszolgáltatások, illetve a "jobb élet" minősége nő. Megáll a társadalmi hanyatlás, e folyamat visszafordítódik, a település hátrányai csökkenek, az életfeltételek javulnak, a települési funkciók bővülnek, a közösségfejlesztés, a helyi társadalom erősödik, az önkormányzat által nyújtandó szociális alapellátások jobban kiépítődnek.  

A pályázat, illetve a fejlesztés célja, szükségessége Csengerújfalu Községben falugondnoki szolgálat fejlesztése (új falugondnoki szolgálathoz gépjármű beszerzése), a településen az intézményhiányából eredő hátrányok enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése, alapfeladatok, kiegészítő feladatok és önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatási feladatok végzésének fejlesztése. A községben egyre növekvő időskorú létszámára tekintettel, a személyszállítás megszervezéséhez az egészségügyi alap- és szakellátás, szociális intézmények felé, továbbá az étkeztetés biztosításában való segédkezés érdekében, nem utolsó sorban óvodai és iskolai gyermekszállítás céljából nélkülözhetetlen a szolgáltatás fejlesztése. A falubusz beszerzésének támogatása hozzájárul a vidéki kistelepülés hátrányainak mérsékléséhez, az életminőség és a közszolgáltatások elérhetőségének javításához, valamint az ifjúság vidékhez való kötődéséhez.

 

       

           

           

 

 

 

 

 

A Magyar Falu Program 2020. évi végrehajtásáról szóló 1043/2020. (II.17.) Korm. határozatban foglalt kormányzati szándékkal összhangban a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Temetői infrastruktúra fejlesztése - 2020 című, MFP-FVT/2020 kódszámú pályázati felhívásnak megfelelő pályázati kiírásra, Csengerújfalu Község Önkormányzata, mint támogatást igénylő 2020.09.10 00:07:20 időpontban nyújtott be 3113169521 iratazonosító számon. A Miniszterelnökség és a Magyar Államkincstár a 3113169521 támogatási kérelmet elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette. Támogatói okirat iratazonosító száma: 3200971132.


A projekt címe: „Meglévő ravatalozó felújítása Csengerújfaluban”.

A vissza nem térítendő támogatás összege 29.576.080,- Ft.

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2020.12.03.

A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2021.05.28.

A Csengerújfalu Község Önkormányzata a tulajdonában lévő ravatalozó-búcsúztató épület felújítása történt akadálymentesítéssel.

Az építéssel érintett 4764 Csengerújfalu, belterület 31/5 hrsz. alatti ingatlan Csengerújfalu település nyugati részén helyezkedik el. Az ingatlanon 1 db meglévő Ravatalozó található. Csengerújfalu Község Önkormányzata az ingatlanon a meglévő Ravatalozó épület felújítását végezte el. A meglévő épület állapota részben kielégítő volt, mely nagymértékű felújítást igényelt. A felújítás során bontásra kerültek a külső nyílászárók, teljes padló és falburkolatok, a teljes padlórétegrend, illetve az elektromos hálózatok. A tetőszerkezet nem került elbontásra, annak állapota kielégítő, így felújítás nem érintette. A felújítás során teljes elektromos hálózat felújítás történt. A homlokzati nyílászárók elavultak voltak, így teljes cseréjük történt. Az épület teljes padlórétegrendje újraépült. A meglévő homlokzatok és belső falak, illetve mennyezet felületek teljes új felületképzéssel került ellátásra. A meglévő külső és belső fafelületek felületkezelését elvégezték, illetve újra készítették.

A fejlesztést a jelen szolgáltatás hiánya, a terület rossz műszaki állapota, a temető szolgáltatásainak minden évszakban történő igénybevételi lehetőségének minőségének javítása, a település népességmegtartó erejének növelése indokolta. A jelenlegi kihasználtság tekintetében elmondható, hogy nem csak a különböző kegyeleti rendezvények látogatói, hanem közvetve a település teljes lakossága igénybe veszi a temető által nyújtott szolgáltatásokat. A fejlesztés legfőbb indoka, hogy az ingatlan megfeleljen a funkciója által meghatározott céloknak, illeszkedjen a településképbe, alkalmas legyen a hit, a társadalmi együttélés erősítése, a kultúra terjesztése terén mind többet nyújtson Csengerújfalu és a környező települések lakosainak. A fejlesztés kielégíti a helyi lakosság közösségi, integrációs, információs és kulturális igényeit. A település fejlesztési irányvonalába teljes mértékben illeszkedik a fejlesztés, hiszen az egyház és az önkormányzat célja is a településkép formálása, szépítése, a lakosság megtartó erejének növelése.