HURO Pályázat

 

Határon Átnyúló Úthálózat Közösségi Hozzáférésének Fejlesztése Pályázat
A romániai Moftin (Majtény) Község Helyi Tanácsa és Csengerújfalu Község Önkormányzata közösen nyújtották be pályázatukat a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. keretében HURO/0801/149/01. számon az Európai Regionális Fejlesztési Alaphoz (ERFA) Határon Átnyúló Úthálózat Közösségi Hozzáférésének Fejlesztése címen. A pályázat Majtény Község Helyi Tanácsa gesztorságával folyik, a projektpartner Csengerújfalu Község Önkormányzata.
A pályázat mottója: „Két ország, egy cél, közös siker!”

A kezdeményezést siker koronázta, a pályázó felek együttesen 111.262,60 Euró támogatást nyertek el. A csengerújfalui projektrészre 26.850 Euró támogatás került elnyerésre, ebből

22.822,5 Euró ERFA támogatás

2.685,0 Euró Nemzeti támogatás, míg

1.342,5 Euró önkormányzati saját erő.

A projekt megvalósítás kezdete: 2009. 11. 01.

A projekt megvalósításának befejezése: 2010.10.31.

A projekt átfogó célja a társadalmi-gazdasági vonzerő és a határon átnyúló mobilitás
mértékének növelése a határmenti térségekben, míg konkrét célja a közúti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Majtény-Csengerújfalu határövezetben.

Első körben a két helység belsőútjainak korszerűsítéséhez szükséges megvalósíthatósági tanulmány és műszaki terv készül el, Csengerújfalu vonatkozásában a Bagosi utca és köz, a Jókai utca és köz valamint a Bajcsy-Zsilinszky és a Táncsics utcák vonatkozásában.

Reményeink szerint ezt követni fogja a második szakasz a kivitelezés, mely által több kilométer hosszan kapnak új burkolatot útjaink, biztosítva ezzel a megyei-országos-európai határokon is átnyúló, főbb úthálózatokhoz történő csatlakozást.

A pályázat nemcsak komoly infrastrukturális fejlődést eredményez a települések életében, hanem a lakosságok is közelebb kerülnek ezáltal egymáshoz.

A feladatokba közvetlenül bekapcsolásra kerülnek a térség meglévő és potenciális gazdasági szereplői, társadalmi-kulturális intézmények, úgy mint: iskolák, óvodák, egészségügyi intézmények, rendvédelmi szervek, közszolgáltató egységek.

I. A pályázat első szakasza

2009. november 01-jén elindult a pályázat első szakasza. A kezdő periódusban két kerekasztal találkozóra került sor.

A projektek keretében történő összejöveteleken a levezető elnöki teendőket Csáki Sándorné Csengerújfalu Község Polgármestere és David Gheorghe Majtény Község Polgármestere és helyettese Achim Cornel végezték.

A kerekasztal megbeszélések 2010. február hónapban valósultak meg, ezeknek elsődleges feladata a települések helyzetének megismertetése volt, egy-egy ilyen megbeszélésen a résztvevők száma meghaladta a 40 főt. Ismeretséget kötöttek és tapasztalatokat cseréltek a települések intézményvezetői, az egészségügyi és rendvédelmi szervek irányítói is.

Megállapítható, hogy a két szomszédos település, amelyet államhatár választ el, megtalálta a közös hangot a lakosság is egyre közelebb került egymáshoz.

Ezen az úton kell tovább haladni, példát mutatva az emberi kapcsolatok kialakításában a két ország népe között és az európai értékeknek megfelelően.

Az utaztatási feladatok végrehajtása ebben a teljes projektben Csengerújfalu Község Önkormányzatának, az étkeztetés biztosítása Majtény Helyi Tanácsa feladatkörébe tartozott.

Az utaztatás biztosítása tárgyában négy magyarországi és egy romániai személyszállítást végző cég került megkeresésre. A legkedvezőbb ajánlattal a Szabó Lajos által képviselt Carei (Nagykároly) S.C.H. srl. Kft élt, a pályázatban tervezett utaztatási költségek nem kerültek teljes mértékben felhasználásra, itt jelentős megtakarítás keletkezett.

A felek az Interneten és a helyi médiában népszerűsítették a projektet, minden lehető módon tájékoztatták elsődlegesen a csengeri és a majtényi mikrokörzet lakosságát a pályázat állásáról.

II. A pályázat második szakasza

A második periódusban megszervezésre és lebonyolításra került négy gazdasági találkozó a turizmus, a mezőgazdaság, szolgáltatások és kereskedelem témakörökben.

Ezeken az összejöveteleken a fenti tárgyban az intézményvezetőkön túl bevonásra kerültek a helyi vállalkozók. A találkozók eredményeként a vállalkozók kicserélhették szakmai tapasztalataikat és gazdasági együtt-működések is létrejöttek a felek között. Ezeken az összejöveteleken mindegyik esetben meghaladta a 40 főt a résztvevők száma.

A könnyebb átjárhatóság esélyt ad a helyi munkaerő jobb foglalkoztatására, a határ mindkét oldalán törekedni kell új munkahelyek létrehozására illetve a munkaerő továbbképzésére.

Az idegenforgalom kiépítését csak a térségbeli termálvizek kihasználása tenné lehetővé, erre azonban a tőkehiány, az infrastrukturális elmaradottság és az úthálózat jelenlegi helyzete mellett csak távlati tervekben van lehetőség.

A pályázat keretében a második időszakban került még elkészítésre a megvalósíthatósági tanulmány és a műszaki tervek, az útfelújítás és a csapadékvíz elvezetés viszonylatában.

Csengerújfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete a három benyújtott ajánlat közül a legkedvezőbbet választotta ki, a nyíregyházi Félegyházi István által képviselt Nyíri-Nyár Bt ajánlata volt a legkedvezőbb, 3.600.000 Ft + ÁFA ellenében vállalta a tanulmány és a tervek elkészítését.

A második időszakban is odafigyeltünk a projekt állásának ismertetésére, az érdeklődők (elsősorban a két település lakossága) folyamatosan figyelemmel kísérhették a helyi médián és az Interneten keresztül.

III. A pályázat harmadik szakasza

Csengerújfalu Község Önkormányzata részéről a harmadik periódusban a település honlapjának az elkészítése vált valóra.

A három ajánlattévő közül a csengeri Nagy László által képviselt East-Gate Bt. tette a legkedvezőbb ajánlatot, vállalva a honlap elkészítését és frissítését az Európai Unió Arculati Útmutatójának megfelelően.

A honlap www.csengerujfalu.hu címen érhető el, magyar és román kezelői felülettel rendelkezik, ezáltal mindkét nyelvet értők tájékozódhatnak az átjárhatóságot könnyítő közös projekt helyzetéről valamint a település múltjáról, jelenéről.

Ebben az időszakban is tájékoztatásra kerültek az érdeklődők az Interneten, az újonnan elkészített honlapon és újsághirdetésben egyaránt.

IV. A pályázat pénzügyi vonatkozása

A projektrész keretében Csengerújfalu vonatkozásában a lentebb felsorolt célokra az alábbi összegek kerültek elszámolásra

Műszaki tervdokumentáció elkészítésére
4.500.000 Ft (ÁFA val együttesen)

Honlap elkészítésére
525.000. Ft (ÁFA val együttesen)

Utaztatási költségekre
884.850 Ft (ÁFA val együttesen)

Hirdetési költségekre
218.153 Ft (ÁFA val együttesen)

V. A jövőbeni tervek

A 2010. október 3-án történt önkormányzati választás eredményeként Csengerújfalu községben polgármester váltás volt, a harmadik elszámoláskor már Zsiga Mihály képviselte a települést.

A polgármester és a képviselőtestületi választások eredményeként felálló új Képviselőtestület az elődök által kialakított jó viszonyt tovább mélyítette Majtény vezetőivel.

Ennek eredményeként újból Majtény község gesztorságával együttesen valósítják meg a HURO-0802/081-AF. számú projektet. Az elnyert pályázat keretében Magyarországon megvalósításra kerül Csengerújfalu községben a Szennyvíztisztító telep 216 millió forint-os beruházás keretében.

A projektben társpartnerként részt vesz Ura község önkormányzata is, aki lakosságarányosan vállalja a költségeket és ilyen mértékben tulajdonolja majd a megépítendő létesítményt is.

Majtény és Csengerújfalu Községek vezetői a megvalósított és az elnyert pályázaton felül a települések belvízvédelme érdekében közös projekt megvalósítását tervezik.

A pályázattal összefüggésben az Interneten megjelent magyar nyelvű hirdetmények valamint a Csengerújfaluban lezajlott gazdasági találkozók előadásai itt olvashatók:

2011. április 13. szerda, 00:00

Csengerújfalu és Ura települések európai pénzalapokból épülő szennyvíztiszitító teleppel fognak rendelkezni

 

- Sajtóközlemény –
2011. április 13.

A Románia – Magyarország határmenti együttműködés javítása, különös tekintettel a közművekre vonatkozó közösségi igények kiszolgálására egyike azon prioritásoknak, melyet Majtény község Helyi Tanácsa célul tűzött ki magyarországi pályázati partnereivel együtt, melyek Csengerújfalu Helyi Önkormányzata (PP1) és Ura Helyi Önkormányzata (PP2), az ,,EcoNet. A határmenti környezeti infrastruktúra javítása az EU környezetvédelmi előírásainak keretei között” című projekt keretében.

A Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 – 2013 keretében finanszírozott projekt összköltségvetése 2.081.481 Euro, ebből 1.320.715 Euro a projekt vezető partnert illeti, 475.556 Euro PP1-t, 285.210 Euro pedig PP2-t illeti. A projekt végrehajtásának időtartama 21 hónap, megvalósítása pedig 2011.04.01 – 2012.12.31 között történik.

Jelenleg Majtény, Csengerújfalu és Ura községek területén nincs csatornarendszer (csatornahálózat és szennyvíztisztító telep), az elsődleges elvezetési és ökológikus tárolási intézkedésnek tekinthető emésztőgödrök száma is jelentéktelen. A csatornahálózat kiépítése mellett szóló érv a Majtényban és Csengerújfaluban meglévő ivóvízhálózat is, ugyanis a jogszabályok előírják a szennyvíz elvezetését és tisztítását a lakosság ivóvízhálózatra történő csatlakoztatásával egyidőben. A lakossági igények felmérésére Majtényban 2008-ban közvéleménykutatást végeztek, melynek során a válaszadók 65%-a prioritásként jelölte meg a csatornahálózat kiépítését.

A projekt célja pontosan a közművekre vonatkozó közösségi igények kiszolgálása, a környezetvédelmi előírások tiszteletben tartásával a román-magyar határtérségben. Másrészt, a projekt elősegíti a határon átnyúló kapcsolatok megszilárdítását, a lakosság bevonását a közügyekkel kapcsolatos döntéshozatalba, az élet és környezet minőségének javítását, valamint egy esetleges határon átnyúló környezetszennyezés elkerülését. A csatornaépítés következménye a városias-szociális komfort növekedése, a felszíni és talajvíz védelme, a környezeti és népegészségügyi jogszabályoknak való megfelelés és a határmenti térségre jellemző tevékenységek fejlesztését segítő feltételek biztosítása.

A projekt célcsoportját a három partner település lakossága alkotja, akik közvetlenül fognak részesülni a csatornázási infrastruktúra és szennyvíztelep beruházás előnyeiből, ez összesen 2.892 lakost jelent (1219 Kismajtényban, 917 Csengerújfaluban és 756 Urán). Ezenkivül, a térségben működő és potenciális gazdasági társaságok, illetve a térség társadalmi-kulturális intézményei (iskolák, óvodák, egészségügyi intézmények, közszolgáltató egységek) élvezhetik a projekt keretében megvalósuló beruházás előnyeit.

A tevékenységek fő eredményét Majtény község csatornarendszerének kiépítése jelenti és egy szennyvíztisztító telep építése Csengerújfalu és Ura települések részére. Kismajtény község területén 198-an csatlakoznak a csatornahálózatra, ezek háztartások, tanügyi és egészségügyi intézmények, valamint gazdasági egységek. Terveink szerint a munkálatok 2011 szeptemberében kezdődnek és 2012 októberében fejeződnek be.

A Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 – 2013 (www.huro-cbc.eu) finanszírozását az Európai Unió biztosítja az Európai Regionális Fejlesztési Alap révén, kiegészítve a programban résztvevő két tagország, Magyarország és Románia állami társfinanszírozásával. A program fő célkitűzése közelebb hozni egymáshoz a határmenti térségben élő embereket, közösségeket és gazdasági szereplőket az együttműködésbe bevont térség közös fejlesztésének elősegítése érdekében, a határmenti térség alapvető erősségeire építve.

“Ezen anyag tartalma nem képviseli szükségszerűen az Európai Unió hivatalos álláspontját”